JS判断浏览器语言并跳转

作者:stoat 发布时间:2013-06-14 分类:技术

var type=navigator.appName;
if (type=="Netscape"){
  var lang = navigator.language;
}
else{
  var lang = navigator.userLanguage;
}
//取得浏览器语言的前两个字母
var lang = lang.substr(0,2);
// 英语
if (lang == "en"){
  //code here
}
// 中文 - 不分繁体和简体
else if (lang == "zh"){
	//code here
}
// 除上面所列的语言
else{
  //code here
}

网站开发备用。可以让你的网站自动判断客户端浏览器或者操作系统的语言,实现在不同语言间跳来跳去,比如中英文网站间的自动跳转。

注意:本代码仅对浏览器语言版本有用,针对html声明的lang属性无用。

如果想根据html中lang标签解释的语言来进行判断,则是使用以下代码实现跳转或者判断。。

<script type="text/javascript">
var lang = (navigator.language || navigator.browserLanguage).substring(0,2).toLowerCase();
if (lang == "en"){
  //code
}
else if(lang == "zh"){
  //code
}
else{
  //code
}
</script>

原文地址:JS判断浏览器语言并跳转 by 雪鼬博客

标签:js 网站开发

评论已关闭